.
.
 • Българското Дружество по Гнатология и Оклузодонтия предлага 5 вида членство

  1. Активен член – Физическо лице, български или чуждестранен гражданин, което активно работи за развитието на БДГО и има големи познания в гнатологията и оклузодонтията
  2. Редовен член – Физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с диплома по Дентална Медицина или Зъботехника
  3. Почетен член на – Физическо лице, изтъкнат специалист в областта на гнатологията и оклузодонтията – независимо от неговото гражданство и възраст, както и българско или чуждестранно юридическо лице, имащо значителен принос за утвърждаване и развитито на гнатологията и оклузодонтията в България
  4. Асоцииран член – Българско или чуждестранно юридическо лице със сходен предмет на дейност, цели и принципи на управление.
  5. Пасивен член – Физическо лице, български или чуждестранен гражданин, което проявява интерес към дружеството без да има нужната квалификация за постигането на целите на дружеството.

За член на дружеството, може да кандидатства всяко физичеко или юридическо лице, което попада в една от горните категории

Необходимо е да се попълни съответния формуляр и да се заплати членския внос