За нас

Българското Дружество По Гнатология и Оклузодонтия е основано през 2019 година. Обединява физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на гнатологията, оклузодонтията и граничните с тях медицински, фармацевтични или биологични специалности, за да допринесе значително за здравето на обществото. Гнатология (от гръцки език ,,Гнатос’’- челюст) е дисциплина, която изучава физиологията, функцията, патологията и лечението на целия комплекс от органи и структури, които участват в отхапването, дъвченето, преглъщането, говора и дишането, и в частност оклузията (статичните и динамичните контакти между зъбите на едната и другата челюст); долно-челюстната става; горна и долна челюст; дъвкателните мускули и др.
Гнатологията е сложна стоматологична дисциплина, която включва всички области на стоматологията и ги свързва в тясна взаимовръзка с различни медицински специалности, като ортопедия, физиотерапия, неврология, психология, оториноларингология и др. Затова, дружеството не е насочено само към стоматолози и зъботехници с курсове, конгреси, семинари и публикации, а е насочено и към всички общопрактикуващи лекари и специалисти, чрез актуални тематики, най-вече с практическо значение, които да бъдат в помощ на професията.

Основна дейност

Предметът на дейност на сдружението е: 1. подпомага развитието на гнатологията и оклузодонтията, задълбочаване на сътрудничеството и обмена със сходни организации в България и в чужбина. 2. Спомага за постигане на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на лицата, работещи в сферата на гнатологията и оклузодонтията. 3. Осъществява дейност с цел усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на гнатологията и оклузодонтията, доказване на професионална компетентност, надеждност, прозрачност и независимост на дейностите за оценка на професионалната квалификация в областта на гнатологията и оклузодонтията;
4. Защитава интересите на членовете си пред МЗ, НЗОК, БЗС, РЗИ, общински администрации и други институции, както и др. държавни органи, обществени и стопански организации; 5.Осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, ФЛ и/или ЮЛ, както и с международни организации с оглед постигане целите на сдружението вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство; 6.Развитие, обучение и преподаване в областта на гнатологията и оклузодонтията. Дружеството подпомага ефективната дейност на членовете си като: 6а. Организира консултативни срещи и други мероприятия за подпомагане на членовете си; 6б.Организира конференции, семинари, симпозиуми, лекции, а също и срещи за дискутиране на проблеми, отнасящи се до гнатологията и оклузодонтията, практика и качеството на стоматологичното лечение.Нашите цели

Основни цели на сдружението са: 1.Повишаване авторитета на стоматологичната наука; 2.Постигане на най-високо ниво на обучение и практикуване на гнатологията и оклузодонтията; 3.Да допринася значително за здравето на обществото; 4.Развитие на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други подобни организации в страната и чужбина; 5.Разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на знанията по гнатология и оклузодонтия.